Koniecznie przeczytajcie.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Facebookowy konkurs Kringle” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu jest mamanna.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od 18 lipca 2017 roku do 30 lipca 2017 roku. 
 4. Komentarze należy zostawiać wyłącznie we wskazanym w regulaminie miejscu. Dodanie komentarza w innym niż wskazane miejscu, skutkuje nie braniem go pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy.

§2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Za pośrednictwem facebooka polubiła i udostępniła post konkursowy (KLIK)
 • Polubiła stronę organizatora na facebooku mamanna.pl
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na pozostawieniu komentarza na facebooku, w którym oznaczyła swoją przyjaciółkę i napisała dlaczego to właśnie ona jest dla niej THE BEST

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • zapoznanie z regulaminem konkursu (KLIK)
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane będą przez jury, w którego skład wchodzę ja i Jaś. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 2. Nagrodą w Konkursie jest:
  Duża świeca Kringle o zapachu Dąb&Figa
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na stronie mamanna.pl w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres anyahblog@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział co najmniej 25 uczestników.
 7. Jedna osoba może pozostawić tylko jeden komentarz.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy, organizator wytypuje nowego szczęśliwca

§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

 

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.