§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod
  nazwą „Bąbelkowy zawrót głowy” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu są SodaStream oraz Anyahmama zwani dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany
  będzie w okresie od 21.04. 2015 roku do 11.05. 2015 roku. 
 4. Odpowiedzi konkursowe należy pozostawiać wyłącznie we wskazanym w regulaminie miejscu, w trakcie trwania konkursu. Pozostawione w innych miejscach lub po wyznaczonym czasie trwania konkursu nie będę brane pod uwagę.
§ 2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu
  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na pozostawieniu komentarza na stronie anyahmama.blogspot.com , w którym w oparciu o ofertę smakową syropów dostępnych na stronie SodaStream wymyśli i opisze ciekawą kombinację owych syropów, oraz opatrzy ją zabawną nazwą.
 • Osoby
  zamieszkałe na terenie Polski. Osoby z zagranicy, w razie wygranej
  powinny podać adres członków rodziny, przyjaciół itp. mieszkających w
  Polsce, na który przesłana zostanie nagroda.
 • Polubienie profilu organizatorów na facebooku mile widziane, ale nie jest to wymóg obowiązkowy 🙂
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
  następujących warunków, z wyjątkiem punktu ostatniego.
 • zapoznanie z regulaminem konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1 (z wyjątkiem dodatkowego).
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Nagrody przyznawane będą przez jury, w którego skład wchodzę ja oraz przedstawiciel firmy SodaStream.
 2.  Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy,
  którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: 
 • Ekspres do wody sodowej (KLIK)
 • 2 bony upominkowe z 30 % zniżką na zakupy produktów SodaStream
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące
  zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2.  Zdobywca nagrody zostanie
  powiadomiony o wygranej na stronie http://anyahmama.blogspot.com/ w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3.  Celem potwierdzenia woli
  przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
  elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
  dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 4.  Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 30 dni roboczych od dnia przekazania danych osobowych Organizatorowi.
§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie
  jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
  nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2.  Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
  Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do
zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrod