Regulamin konkursu „Jedna zabawka, nieskończenie wiele zastosowań”


 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod
  nazwą „Jedna zabawka, nieskończenie wiele zastosowań” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu są Weerol Polska oraz Anyahmama zwani dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany
  będzie w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 25 sierpnia 2014 roku. 
 4. Prace konkursowe w celu utworzenia konkursowej galerii należy przesyłać wyłącznie na wskazany adres e-mail anyahblog@gmail.com w trakcie trwania konkursu. Nadesłane w innych miejscach nie będę brane pod uwagę.
§ 2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu
  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Za pośrednictwem facebooka polubiła i udostępniła post konkursowy KLIK
 • Polubiła strony organizatorów na facebooku, tj. https://www.facebook.com/anyahblog oraz https://www.facebook.com/pages/Weerol/294459340705024?fref=ts
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na przesłaniu zdjęcia, lub kolażu będącego dowolną interpretacją tematu „Jedna zabawka, nieskończenie wiele zastosowań”. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie go w konkursowej galerii na https://www.facebook.com/anyahblog?ref_type=bookmark.
 • Osoby
  zamieszkałe na terenie Polski. Osoby z zagranicy, w razie wygranej
  powinny podać adres członków rodziny, przyjaciół itp. mieszkających w
  Polsce, na który przesłana zostanie nagroda.
 • Dodatkowo można zwiększyć swoje szanse, będąc obserwatorem bloga http://anyahmama.blogspot.com
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
  następujących warunków, z wyjątkiem punktu ostatniego.
 • zapoznanie z regulaminem konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1 (z wyjątkiem dodatkowego).
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Nagrody przyznawane będą przez jury, w którego skład wchodzę ja oraz przedstawiciel firmy weerol polska. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy,
  którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 2. Nagrodą w Konkursie jest: 
 • Weerol 3w1 (taczka, wózek, jeździk) z lekkim defektem natury estetycznej.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące
  zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2.  Zdobywca nagrody zostanie
  powiadomiony o wygranej na stronie http://anyahmama.blogspot.com/ w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3.  Celem potwierdzenia woli
  przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
  elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
  dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 4.  Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 30 dni roboczych od dnia przekazania danych osobowych Organizatorowi.
§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie
  jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
  nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2.  Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
  Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do
zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrody.

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.