§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zapach wspomnień” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu są garneczki.pl oraz mamanna.pl, zwani dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od 20 października 2015 roku do 16 listopada 2015 roku. 
 4. Prace konkursowe/ komentarze należy zostawiać wyłącznie we wskazanym w regulaminie miejscu. Dodanie komentarza w innym niż wskazane miejscu, skutkuje nie braniem go pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy.

§2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Za pośrednictwem facebooka polubiła i udostępniła post konkursowy (KLIK)
 • Polubiła strony organizatorów na facebooku, tj. garneczki.pl oraz mamanna.pl
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na pozostawieniu komentarza, który w najlepszy sposób opisuje tematykę konkursu, czyli w najbardziej pomysłowy sposób opisała swoje zapachowe wspomnienia z dzieciństwa.
 • W komentarzu należy zostawić też adres e-mail, który posłuży do kontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • zapoznanie z regulaminem konkursu (KLIK)
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane będą przez jury, w którego skład wchodzę ja oraz przedstawiciel firmy garneczki.pl. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1 miejsce – rabat 100 zł (przy minimalnej kwocie zakupów 100 zł),
  2 miejsce – rabat 50 zł (przy minimalnej kwocie zakupów 50 zł),
  3 miejsce – rabat 30 zł (przy minimalnej kwocie zakupów 30 zł),
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na stronie mamanna.pl w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział co najmniej 25 uczestników.
 7. Jedna osoba może pozostawić tylko jeden komentarz.

§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.